m

Our Mission Statement

This is Photoshop's version of Loremer Ipsn gravida nibh vel velit auctoregorie sam alquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit.

Contact Us

  • 1-779-333-67992
  • info@industrybusiness.com
  • 3042 Rotterdam, Netherlands; Van Noortwijcksingel

Dotacje

Adres: Strojec, ul. Częstochowska 1b
46-320 Praszka
Kontakt: +48 34 359 23 77
zapytania@narzedziownia.net
Top
 

Ogólne Warunki Dostaw

Rozwój dzięki funduszom z UE

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

I. Postanowienia ogólne
1. Ogólne Warunki Dostaw (dalej zwane OWD) określają zasady nabywania towarów przez Narzędziownię
Pszenica Sp. z o.o. i stanowią integralna część zawartej z nami umowy.
2. W razie sprzeczności postanowień OWD z postanowieniami zamówienia lub umowy, pierwszeństwo mają
postanowienia zamówienia lub umowy.
3. Potwierdzenie Zamówienia Zakupu przez Dostawcę lub przystąpienie przez niego do jego realizacji jest
jednoznaczne z wyrażeniem przez Dostawcę zgody na obowiązywanie niniejszych Ogólnych Warunków
Dostaw, chyba, że w Zamówieniu Zakupu postanowiono inaczej .
4. Forma pisemna w rozumieniu niniejszych OWD jest zachowana także w razie przesłania za pomocą poczty
elektronicznej skanów podpisanych dokumentów. Ustne oświadczenia nie wiążą Stron dopóki nie zostaną
potwierdzone w formie pisemnej.

II. Definicje
1. Na potrzeby niniejszych OWD wprowadza się definicje następujących pojęć:
a) „Dostawca” – każdorazowy kontrahent Kupującego dostarczający na jego rzecz określone dobra.
b) „Zamawiający” – Narzędziownia Pszenica Sp. z o.o.
c) „Towar/Towary” – wszelkie przedmioty materialne takie jak surowce, materiały, narzędzia,
półfabrykaty itp. w tym rzeczy, oraz prawa posiadające wartość handlową znajdujące się w ofercie
Dostawcy.
d) „Zamówienie Zakupu” – przedmiot umowy dostawy lub dokument zamówienia towarów przez
Kupującego, skierowany od Kupującego do Dostawcy w formie elektronicznej.

III. Zamówienia i warunki zawarcia umowy
1. Prawnie wiążące są wyłącznie zamówienia złożone w formie pisemnej. Dostawa jakichkolwiek towarów do
Zamawiającego musi być przedmiotem Zamówienia Zakupu.
2. Dostawca zobowiązany jest do Potwierdzenia Zamówienia Zakupu w terminie do 2 dni roboczych od daty jego
otrzymania w formie pisemnej. W przypadku braku doręczenia Zamawiającemu Potwierdzenia Zamówienia
Zakupu w powyższym terminie, Zamówienie Zakupu złożone przez Zamawiającego uznaje się za przyjęte do
realizacji i wiążące obie strony.
3. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez złożenie Zamówienia Zakupu zawierającego dane obu Stron – przedmiot
zamówienia, ilość, cenę, miejsce i termin dostawy wraz z Ogólnymi Warunkami Dostaw oraz ewentualnie inne
postanowienia i Potwierdzenia Zamówienia Zakupu.
4. W Przypadku zgłoszenia reklamacji przez Kupującego, Dostawca zobowiązany będzie, na żądanie Kupującego
do naprawy poniesionej przez Kupującego szkody w szczególności zapłaty kosztów związanych ze zgłoszeniem
reklamacji takich jak: koszt spakowania towaru, koszt przesyłki w przypadku konieczności wysłania
reklamowanego towaru.
5. Dostawca oświadcza, że wdrożył procedury weryfikacji rzetelności swoich dostawców i dochowuje należytej
staranności w celu wyeliminowania ryzyka uczestnictwa w fikcyjnym obrocie towarów. W szczególności
Dostawca oświadcza, zgodnie z jego najlepszą wiedzą, że towar będący przedmiotem niniejszego zamówienia
nie był przedmiotem fikcyjnego obrotu na żadnym z etapów łańcucha dostaw.
6. Dostawca oświadcza, że weryfikuje źródła pozyskiwanych materiałów, pozyskuje je z bezpiecznych źródeł
i przestrzega zasad odpowiedzialności społecznej.
7. Dostawcy materiałów i surowców wykorzystywanych w produkcji wyrobów Narzędziownia Pszenica
zobowiązani są do dostarczenia wypełnionego formularza Conflict Minerals Reporting Template (3TG).
8. Dostawca oświadcza, że należycie rozlicza wszelkie należności publicznoprawne.

 

IV. Ceny i warunki płatności
1. Dostawca jest zobowiązany do wysłania oferty z aktualną cena netto zakupu. Do ceny netto doliczeniu podlega
podatek VAT w ustawowej wysokości.
2. Cena obejmuje wszelkie koszty dostawy towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu, łącznie z wszelkimi
kosztami z tym związanymi, w szczególności transportu, w tym przyśpieszonego lub innego szczególnego jeśli
tego wymaga dotrzymanie terminu dostawy oraz opłatami w tym publicznoprawnymi
3. Rozliczeniową dokumentacją między stronami jest faktura wystawiona przez Dostawcę nie wcześniej niż w
dniu wydania towarów Kupującemu na warunkach zgodnych z Zamówieniem.
4. Zapłata należności Dostawcy będzie dokonywana przez Kupującego na uzgodnionych wcześniej warunkach
między stronami. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze/fakturze
pro forma w określonym w zamówieniu lub/i umowie terminie.
5. Dostawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy właściwy do otrzymania zapłaty będzie w
terminie płatności znajdować się na tzw. białej liście (art. 96b ustawy o VAT). W przeciwnym razie Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zapłaty na jeden z rachunków Dostawcy znajdujących się w dacie zlecenia przelewu
na tzw. białej liście.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
7. Zamawiający informuje, że zgodnie z przyjętą polityką, realizuje zapłatę z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej płatności (split payment). W przypadku zamówień wyrażonych w walucie obcej, Strony
potwierdzają, że kwota VAT zostanie uregulowana w walucie PLN w kwocie wykazanej na fakturze wystawionej
przez Dostawcę.
8. Należności wynikające z zamówienia nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509
KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
9. W przypadku cesji, Dostawca oświadcza, że wskazany rachunek cesjonariusza właściwy do przekazania zapłaty
będzie w terminie płatności znajdował się na tzw. białej liście. W przeciwnym razie Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zapłaty na jeden z rachunków cesjonariusza znajdujących się w dacie zlecenia przelewu na tzw.
białej liście.
10. Faktury dostarczane będą wraz z towarem, listownie pocztą lub drogą elektroniczna na adres mailowy
ksiegowosc@narzedziownia.net
11. W przypadku konieczności skorygowania wartości lub ilości sprzedanych Zamawiającemu towarów Dostawca
wystawi odpowiednią fakturę korygującą i prześle ją niezwłocznie Kupującemu.

V. Pakowanie i wysyłka
1. Dostawca jest odpowiedzialny za zastosowanie opakowania które zagwarantuje zabezpieczenie towaru przed
uszkodzeniem podczas transportu i składowania. Jeżeli nie zostały ustalone konkretne wymagania przez
Narzędziownię Pszenica Sp. z o.o. dotyczące sposobu pakowania Dostawca powinien zaproponować i uzgodnić
z Zamawiającym własny sposób pakowania i zabezpieczenia towaru.
2. Każde opakowanie musi zostać oznaczone etykietą, która zawiera nazwę towaru, ilość w opakowaniu, datę
produkcji i nr partii. Jeżeli jest stosowane opakowanie zbiorcze, powinno ono posiadać dodatkową etykietę
zbiorczą z podaną ilością sztuk na palecie.

VI. Warunki dostawy
1. Termin dostawy podawany jest w zamówieniu zakupu. Dostawca może wysłać towar w innym terminie niż
podany w zamówieniu tylko za zgodą Zamawiającego.
2. Jeżeli Dostawca zauważy, że ustalony termin nie może zostać dotrzymany, jest on zobowiązany powiadomić
Kupującego o tym fakcie droga mailową podając powód i przewidywany czas opóźnienia.
3. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub w przypadku usunięcia usterki w okresie gwarancji
tub rękojmi, Zamawiający ma prawo naliczyć Dostawcy karę umowną do wysokości 0,5% wartości przedmiotu
zamówienia, naliczaną za każdy dzień zwłoki. Maksymalna wysokość kary umownej stanowi 10% wartości
przedmiotu Zamówienia.
4. Wymiana wadliwego towaru na nowy tub usunięcie wady powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia
przez Zamawiającego. Uprawnienia do decyzji o wymianie towaru lub jego naprawę, względnie o odstąpieniu
od umowy albo żądanie obniżenia ceny przysługuje Zamawiającemu.
5. Niezależnie od zastrzeżonej kary umownej, w razie zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, trwającej
dłużej niż 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez wyznaczenia Dostawcy terminu
do realizacji zamówienia.
6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Dostawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym terminie,
bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy ewentualna szkoda
przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
8. Odbiór jakościowy przeprowadzany przez dział Kontroli Jakości Zamawiającego nie zwalnia Dostawcy z
odpowiedzialności za dostarczenie przedmiotu zamówienia niezgodnego z ustalonymi wymogami.
9. Dostawca jest zobowiązany do dołączenia do dostawy wszystkich wymaganych dokumentów wynikających z
wymagań prawnych i regulacyjnych danego kraju np. dokumenty sprzedażowe (WZ), certyfikaty, atesty,
świadectwa jakości itp. lub/i inne wynikające z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów –
(REACH) – (Dz.U. Unii Europejskiej L 396 z 30.12.2006, z późn. zmianami)
10. Dostawca zobowiązany jest do podawania na wszystkich dokumentach wysyłkowych numeru zamówienia
zakupu Zamawiającego.
11. Dostawca oświadcza, że dostarcza surowce i materiały z obszarów, na których nie występują konflikty zbrojne.

VII. Ochrona środowiska. Towary niebezpieczne.
1. Na żądanie Zamawiającego Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia w trybie niezwłocznym wszelkich
informacji z zakresu ochrony środowiska dotyczących Towarów, w tym procesów technologicznych i
materiałów, z których powstają Towary.
2. Zamawiający nie akceptuje produktów zawierających silikon w środkach konserwujących.
3. W ramach realizacji zamówienia, Dostawca zobowiązany jest stosować się do krajowych oraz
międzynarodowych przepisów odnoszących się do dostawy, opakowania, oznaczenia i transportu towarów
niebezpiecznych. Towary niebezpieczne winny być przez Dostawcę w szczególności odpowiednio oznaczone,
w tym odpowiednie napisy powinny być w języku polskim ze wskazaniem na nazwę niebezpiecznego materiału
lub składnika Towaru oraz istniejącego lub potencjalnego zagrożenia. Do Towarów niebezpiecznych powinna
być dołączona instrukcja postępowania na wypadek sytuacji awaryjnych, a także dane dotyczące ich
bezpiecznego użytkowania.

VIII. Polityka różnorodności i poszanowanie praw człowieka
1. Dostawca jest zobowiązany przestrzegać międzynarodowych praw człowieka i praw pracowniczych.
Zobowiązuje się nie stosować żadnych praktyk dyskryminacji pracowników ze względu na płeć, pochodzenie,
wyznanie, rasę, orientację seksualną, poglądy polityczne, pochodzenie społeczne, wiek oraz rodzaj
zatrudnienia.
2. Dostawca rozwija kulturę organizacyjną opartą na pełnym respektowaniu i chronieniu praw człowieka. Polityka
ta oparta jest na Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka (obejmującej Powszechną Deklarację Praw
Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych), a także na zasadach dotyczących praw podstawowych, które są
wyszczególnione w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w
Pracy oraz inicjatywy ONZ „Global Compact” (prawa człowieka, standardy pracy i środowisko naturalne).
IX. Polityka przeciwdziałania korupcji
1. Dostawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności opartej na szczerości, uczciwości, zaufaniu i
odpowiedzialności. Oznacza to, że ma obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów
antykorupcyjnych w krajach, w których prowadzi działalność

X. Polityka środowiskowa
1. Dostawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w
odniesieniu do ochrony środowiska, emisji zanieczyszczeń i hałasu. Dostawca zobowiązuje się monitorować
ilość wytwarzanych odpadów i odpowiednio nimi gospodarować, jednocześnie deklaruje systematycznie
minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne wynikające z działalności gospodarczej.

XI. Polityka BHP
1. Dostawca zobowiązuje się zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki pracy oraz
regularne szkolenia z zakresu BHP. Dostawca zobowiązuje się minimalizować i eliminować potencjalne
zagrożenia dla pracowników oraz środowiska naturalnego wynikające z jego działalności gospodarczej.

XII. Poufność
1. Strony uzgodniły, że wszelkie informacje, specyfikacje, technologie ujawnione w związku z realizacją
zamówienia będą traktowane jako poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z
wykonaniem umowy pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

XIII. Postanowienia końcowe
1. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWD są lub okażą się w całości lub części prawnie bezskuteczne
lub niewykonalne albo też staną się nieskuteczne lub niewykonane w późniejszym okresie, nie narusza to
pozostałych postanowień OWD.
2. W kwestiach nieuregulowanych przez OWD, właściwe będą przepisy Kodeksu Cywilnego.